Johda yrityksesi strategiasta tuloksiin

big5

Johtamisen kehittäminen

Huomisen huippusuorittajat tarvitsevat uudenlaista johtamista. Tärkeimpiin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan suorituskyvyn hallintaa ja valmentavaa johtamismallia. Nämä ovat työkaluja, joiden pitää löytyä teroitettuina jokaisen esimiehen työkalupakista.

Lue lisää

big4

Strategian toimeenpano

Linjautuminen, asenne ja kyvykkyys ovat strategian implementoinnin kulmakivet. Autamme sinua jalkauttamisessa varmistamalla, että avainhenkilösi ymmärtävät, haluavat ja osaavat tehdä sen, mitä tarvitaan.

Lue lisää

big2

Liiketoimintaymmärrys

Ainoa tapa saada aikaan muutosta ja pysyvää rimannostamisen kulttuuria on yhdistämällä laaja ymmärrys yrityksen rahantekomekanismeista eri toiminnoissa työskentelevien henkilöiden erityisosaamiseen.

Lue lisää

Toimimme kiinteässä yhteistyössä BTS:n kanssa, jolloin saamme jatkuvaan käyttöömme maailmanlaajuisen tutkimustiedon, maailmanluokan ratkaisut sekä globaalin 1000 henkilöä kattavan ammattilaisverkoston. www.bts.com

Pyramidi

Johtamisen kehittäminen

Maailmanluokan suorituksen johtaminen – kyvykkyydet, jotka vauhdittavat strategian toimeenpanoa

Yhä useampi toimitusjohtaja tiedostaa, että suorituskyvyn johtaminen on ratkaisevassa roolissa strategian tuloksellisen implementoinnin kannalta. The Conference Board CEO Challenge –tutkimusraportin mukaan suorituskyvyn johtaminen ja vastuunoton parantaminen ovat maailmanlaajuisesti toimitusjohtajien Top 10 –listalla.

Kun suorituskykyä johdetaan hyvin, voidaan strategian toimeenpanoa vauhdittaa linjaamalla ihmisiä, synnyttämällä oikeanlaista asennetta ja kehittämällä toimeenpanon edellyttämiä kyvykkyyksiä. Tähän saakka yritykset ovat ponnistelleet pahimmillaan vuosikausia rakentaakseen suorituskyvyn johtamisen osaamista organisaatioissaan. Tämä johtuu siitä, että tämä nähdään usein kerran tai kaksi vuodessa toistuvana prosessina. Onneksi tähän tekemiseen on olemassa parempi tapa.

Suorituskyvyn johtaminen on nähtävä kokonaisvaltaisena prosessina, joka koskettaa organisaation jokaista osaa ja on käynnissä jatkuvasti, vuoden jokaisena päivänä. Valmentava johtaminen (coaching) on tämän prosessin tärkein ainesosa. Esimiehen osallistuminen prosessiin on ensiarvoisen tärkeää. Hänen tehtävänään on edistää keskeisimpiä, toimeenpanoa edistäviä toimintamalleja, joten esimies on ratkaisevassa asemassa hyvän suorituskyvyn johtamisen aikaansaamisessa.

Lähestymistapamme kytkee yhteen strategiaan, kulttuurin, olemassa olevat työkalut ja prosessit, mukautuen muuttuviin strategisiin hankkeisiin.

leader

 

 

majakka

Strategian toimeenpano

Toimitusjohtajat yliarvioivat yritystensä kykyä viedä strategiaa käytäntöön

The Economist Intelligence Unit:n tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, missä määrin ihmisiin keskittyminen strategian toimeenpanossa auttaa maksimoimaan strategisesti merkittävien hankkeiden potentiaalin. Vastaajina oli yli 200 johto- ja päällikkötason henkilöä maailmanlaajuisesti.

Tutkimuksessa löytyi strategian toimeenpanon kannalta kriittisiä, mahdollistavia tekijöitä. Lisäksi tutkimustuloksissa nimetään vaikutuksiltaan merkittävimmät johtamiskäytännöt sekä valotetaan organisaatioiden keskeisimpiä haasteita ja niitä yhteyskatkoja, jotka estävät yrityksiä pääsemästä haluttuihin tuloksiin.

  • Strategian kehittäminen vai toimeenpano: Yritykset, jotka panostavat strategian käytäntöön viemiseen yhtä paljon kuin sen suunnitteluun, suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin.
  • Vahvasti vs. heikosti suoriutuvat yritykset: Erinomaista toimeenpanoa ja merkittäviä tuloksia ennakoivat ihmisten linjautuminen (strategiaan), asenne sekä osaaminen.
  • Toimeenpanokyky: Yrityksen johtajien ja esimiesten osaaminen on tunnistettu strategian toimeenpanon tärkeimmäksi indikaattoriksi.
  • Johtamiskäyttäytyminen: Mitä käytännönläheisempi lähestyminen johtamiseen, sitä parempi strategian toimeenpano toteutuu läpi koko organisaation.
  • Suurin este toimeenpanolle: Parhaiten suoriutuvien yritysten johtajien mielestä pahin haaste strategian tehokkaalle toimeenpanolle on puutteellinen yhteistyö organisaation eri funktioiden ja toimintojen välillä.

Toimitusjohtajat yliarvioivat yrityksen kykyä viedä strategia käytäntöön. Johtajat, joilla ei ole selkeää käsitystä oman organisaation kyvykkyyksistä, eivät ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tarvittavan osaamisen ja tehokkaan jalkauttamisen aikaansaamiseksi.

 

 

Liiketoimintaymmärrys

Kokonaisvaltainen liiketoiminnan ymmärtäminen vauhdittaa strategian toimeenpanoa ja muutosta

Liiketoimintaymmärrys on strategian tehokkaan toimeenpanon tärkeimpiä kulmakiviä. Hiljattain ilmestyneessä tutkimusraportissa ilmenee, että kaksi kolmasosaa johtotason henkilöistä on sitä mieltä, että liiketoimintaymmärryksen puutteellisuus estää heidän johtamaansa yritystä pääsemästä strategisiin tavoitteisiinsa.

Mitä liiketoimintaymmärrys (business acumen) oikein on? 

Se tarkoittaa intuitiivista ja sovellettavaa ymmärrystä siitä, miten yritys parhaiten tekee rahaa. Tämä tarkoittaa perusteellista käsitystä hyvän kannattavuuden ja vahvan kassavirran syntymekanismeista, markkinalähtöistä lähestymistä liiketoimintaan sekä ”ison kuvan” ymmärrystä liiketoiminnasta ja sen eri osa-alueiden riippuvuussuhteista.

Liiketalouden ymmärtäminen

Kattava käsitys niistä tekijöistä, jotka saavat aikaan kasvua, kannattavuutta ja kassavirtaa. Yrityksen talousraporttien ja tärkeimpien mittareiden ymmärtäminen sekä käsitys siitä, miten eri päätökset vaikuttavat arvon luomiseen.

Strateginen näkökulma

Kokonaisvaltainen ymmärrys liiketoiminnasta, eri toimintojen välisistä riippuvuuksista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin päätösten syy-seuraussuhteista.

Markkinasuuntautuneisuus

Kyky analysoida ja kiteyttää markkina- ja kilpailudataa, asiakkaan liiketoiminnallisten tavoitteiden ja ostokriteerien perusteellinen ymmärtäminen, sekä jokaisen asiakkaan yritykselle tuoman arvon tunnistaminen.

Liiketoimintaymmärryksen kehittäminen on aina ollut palveluidemme ainutlaatuisia kulmakiviä. Siihen nojaten saamme aikaan vahvan toimeenpanon, joka johtaa nopeasti näkyviin tulosparannuksiin ja vahvaan, mitattavaan ROI:hin.

tuli